از موانع اسلامی شدن دانشگاه ها
65 بازدید
محل نشر: دانشگاه اسلامی » پاییز 1384 - شماره 27 (14 صفحه - از 89 تا 102)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اسلامی شدن جامعه به معنای واقعی و در ابعاد مختلف، از ایده‏الها و خواستهای هر مسلمان دلسوزی است و تحقق آن، بدون دانشگاه اسلامی، میسر نیست از این رو مقتضیات، موانع و زمینه‏های ایجابی و سلبی آن، باید به درستی مورد توجه قرار گیرد. از موانع اسلامی شدن دانشگاه، ابهام در پاره‏ای ارزشها و حدود و وظایف فقهی و حقوقی است که باید در فضای اجتهادی حوزه‏های علمیه، بدانها پرداخته شود. تاریخ گذشته فقه و فقاهت شیعه، چندان مقتضی تحقیق و پرداختن به ابعاد اجتماعی و حکومتی نبوده و از این جهت ابهامها و اختلاف آراء و فتاوا در این محدوده فراوان است و با تکیه بر اجتهاد و فقه پویا باید اقدامی عاجل صورت گیرد. موضوع‏شناسی تخصصی که مبنای استنباط درست و جامع احکام خواهد شد در کنار تخصصی شدن رشته‏های فقهی از جمله راهکارهای لازم و مورد تأکید برزگان و دلسوزان بوده و هست. تشکیل سمینارهای علمی و فقهی، مسافرت فقیهان و فرهیختگان فرهنگ دینی، به کشورهای مختلف و آشنایی بیشتر و عینی‏تر با شخصیتها، اعتقادها و مناسبات و یا دعوت از چهره‏های شاخص آنان در نشستهایی با فقهاء و علماء تأثیرگذار بالفعل و بالقوه داخلی و بیان اصول و فروع و دیدگاهها و نقطه نظرهای خود درخواست و تنظیم کتب، مقالات، بروشورها و پلاکاردها و... در راستای بسترسازی جهت تحقق این اهداف عالی و بلند، از جمله راه کارهای اجرایی و عملیاتی نمودن آن، به نظر می‏رسد.